PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Modalitat organitzativa

Sistema Integral de Gestió en Prevenció de Riscos Laborals:
CLANSER disposa de la certificació ISO 45001:2018 per part de Bureau Veritas i aplicat a: ”NETEJA D'EDIFICIS, LOCALS I INDÚSTRIES”
El Sistema de Gestió esmentat es duu a terme per part de personal designat en Prevenció de Riscos Laborals, amb l'ajuda de SP ACTIVA com a Servei de Prevenció Aliè concertat (modalitats de Seguretat, Higiene Industrial, Ergonomia/ Psicosociologia i Vigilància de la Salut); juntament amb UMIVALE (SUMA) i ACTIVA MÚTUA com a Mútua d'Accidents de Treball i Malalties Professionals.


Pla de Prevenció

Mitjançant aquest document es descriuen les accions preventives en matèria de seguretat i salut a la feina, amb l'objectiu d'eliminar els perills o reduir els riscos detectats en la mateixa avaluació de riscos. Això, òbviament, requereix una implicació real i efectiva per part de tota la plantilla de CLANSER: gerència, encarregats, Comitè de Seguretat i Salut, delegats de personal, etc...
Inicialment, amb la col·laboració del nostre Servei de Prevenció Aliè concertat SP ACTIVA, s'elabora l'Avaluació de Riscos Laborals, segons els diferents tipus de lloc de treball existents a l'empresa (Neteja, Brigada i personal d'Administració).
A partir d'aquesta avaluació de riscos, es desenvolupen les planificacions preventives o accions correctores que eliminin o redueixin els riscos detectats.
Es realitzen les investigacions dels accidents o incidents ocorreguts.
Les activitats de neteja i manteniment que realitza CLANSER es desenvolupen a: neteja d'oficines i locals, escorxadors, escoles bressol, centres educatius, etc…


FORMACIÓ PER A LLOC DE TREBALL EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT:

Arts. 18 i 19 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals per a tot aquell personal de nova incorporació.
Segons l'Avaluació de Riscos, els treballadors reben FORMACIÓ ESPECÍFICA: com Manipulació de Productes Químics, Treballs en Alçada, Plataformes Mòbils de Persones, Nivell Bàsic de PRL (50 o 60 Hores) per al personal que treballa com a recurs preventiu, Emergències i/o Primers Auxilis, ...

INFORMACIÓ PER A LLOC DE TREBALL EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT:

CLANSER en col·laboració amb SP ACTIVA elabora un ”Pla d'acollida” on s'inclou la informació a Prevenció de Riscos Laborals. Aquest document es lliura al moment que s'incorporen noves persones a la plantilla de l'empresa. S'hi inclouen:
Benvinguda i presentació de CLANSER
Política de Qualitat, Medi Ambient i Prevenció de Riscos Laborals: ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001, respectivament.
Normes internes de l'empresa,
Protocol que cal seguir en cas d'Accident i/o Incident de Treball.
Instruccions de Treball en matèria de Seguretat i Salut.
Suport formatiu del lloc de treball, segons Avaluació de Riscos.

Lliurament dels Equips de Protecció Individual (EPI) i equip de treball

El lliurament inicial es compon de: guants de nitril per a la manipulació de productes químics, guants anticort per a la recollida segura de runes i material tallant / punxant, ulleres, pantalles de protecció facial, sabates de seguretat, màscares FFP2, armilles reflectores, …
En el cas de treballs en alçada, proporcionem arnesos de seguretat, cordes de seguretat, mosquetons, cascos...

Coordinació d'activitats empresarials

Per a una correcta realització del servei als centres de treball clients, CLANSER realitza les corresponents actuacions, tal com indica el Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'art. 24 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals en matèria de coordinació d'activitats empresarials.
S'intercanvien entre empresa client i CLANSER:
Avaluació de Riscos per a lloc i lloc de Treball; Document informatiu sobre evacuació en cas d'emergències dels centres clients; Relació de treballadors que facin l'activitat contractada; Documents acreditatius de la formació en PRL rebuda; la corresponent entrega d'equips de protecció individual i equips de treball; Aptitud mèdica de la plantilla per dur a terme lactivitat; així com tota Informació en matèria de seguretat i salut rebuda, … Més tota aquella informació necessària per conèixer els riscos derivats de lactivitat realitzada (RD 171/2004 C.A.E.).

CLANSER, SA ofereix als seus clients el manteniment de neteja de les seves instal·lacions, amb el compromís de prestar un servei excel·lent atenent específicament les necessitats del client.

CLANSER, SA declara les següents premisses com a referents de la seva activitat:
  • Oferir sempre el servei i l’atenció davant dels requisits dels nostres clients, minimitzar dins de les nostres possibilitats l’impacte del nostre treball sobre el medi ambient, i, proporcionar unes condicions de treball segures i saludables per a la prevenció de lesions i deteriorament de la salut en relació amb el treball.
  • Treballar per eliminar los perills i reduir els riscos, mantenint l’estricte compliment de tota la legislació aplicable i aquella que l'organització subscrigui en l’àmbit de les seves activitats.
  • Millorar de forma continuada el Sistema de Gestió Integrat que permeti la major satisfacció possible dels clients.
  • Vetllar per la prevenció de la contaminació i la minimització dels residus generats.
  • Mantenir una comunicació permanent entre empleats, clients i organismes públics en referència a la Qualitat, el Medi Ambient i la SST en el desenvolupament de les activitats dins el nostre àmbit.
  • Personalitzar els serveis, posant el focus en la qualitat, com concepte fonamental de millora continua dels nostres processos.
  • Aconseguir la participació i consulta, el compromís i l’entusiasme de cada empleat de la nostra companyia.


La Direcció de CLANSER, SA lidera el compromís adquirit amb la Qualitat ISO 9001:2015, el Medi Ambient ISO 14001:2015 i la Seguretat i Salut en el Treball ISO 45001:2018, proporcionant els recursos necessaris per aconseguir la seva finalitat, considerant com a fonamental per a l’èxit de l’organització, els seus respectes i aplicació per part de tots els seus col·laboradors.

La present Política es considera marc de referència per establir i revisar els objectius del Sistema de Gestió Integrat.

Lleida, 2 de gener de 2020


Sr. Pere Clapés (Gerent)